Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 254/XTTMDLĐT-TCKH 10/10/2023 Đăng ký nội dung kế hoạch xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2024
2 209/KH-UBND 06/06/2023 Kế hoạch Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2023
3 Số 13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
4 Số 39/KH-UBND 11/02/2022 Kế hoạch Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2022
5 09/2021/QĐ-UBND 09/04/2021 Quyết định Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại
6 115/KH-UBND 09/04/2021 Kế hoạch Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2021
7 1850/QĐ-UBND-HC 07/12/2020 Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2020
8 1508/QĐ-UBND-HC 30/09/2020 Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
9 58/2016/QĐ-UBND 25/10/2016 Quyết định hỗ trợ hoạt động Xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp
10 53/KH-UBND 28/02/2020 Kế hoạch Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2020