Xuất bản thông tin

null Chi bộ 3 tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên, Chi bộ năm 2022

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Chi bộ 3 tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên, Chi bộ năm 2022

Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với chi bộ và đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay...

= = =

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, ngày 10/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch số 99-KH- ĐUK ngày 13/9/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Công văn số 225/CV-ĐU ngày 19/9/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, chi bộ năm 2022.

Sáng ngày 12/10/2022, Chi bộ 3 trực thuộc Đảng ủy VKSND Tỉnh đã tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2022. Chi bộ 3 gồm 02 đơn vị cấp phòng thuộc VKSND Tỉnh (Văn phòng tổng hợp và Phòng Tổ chức cán bộ) với tổng số 15 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị và 07 quần chúng; trong đó có 01 đồng chí là Tỉnh uỷ viên, 02 đồng chí Đảng ủy viên đồng thời lãnh đạo cấp phòng nên đã kịp thời quán triệt, phổ biến cho đảng viên đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy VKSND Tỉnh.

Ảnh: Chi bộ 3 tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

 

Đồng chí Lê Minh Bằng, Phó Bí thư Chi bộ thay mặt Ban Chi ủy thông qua  Báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo đã nêu một số điểm nổi bật cụ thể: Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, thể hiện vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của chi bộ và Chương trình công tác của từng đơn vị đề ra; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; chi bộ đã thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn; quan tâm công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ 3, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022- 2025, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; phân công và tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia hoạt động đoàn thể,....

Trong năm, Chi bộ đã thực hiện việc đổi mới, có cách làm hay như: Ứng dụng Trợ lý ảo vào thông tin chính trị, thời sự; sử dụng Microsoft PowerPonit để báo cáo các chuyên đề góp phần đổi mới trong sinh hoạt chi bộ làm cho nội dung sinh hoạt Chi bộ sinh động và thu hút sự theo dõi của đảng viên hơn. Thực hiện sinh hoạt 05 chuyên đề với nội dung phong phú mang tính thời sự, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đề ra gắn với thực tiễn tại chi bộ như: Phát huy tinh thần đảng viên trong đấu tranh phòng chống dịch Covid -19; Giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, chi bộ cũng còn những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân đã được nêu rõ và phương hướng khắc phục của chi bộ trong thời gian tới.

Trên cơ sở Báo cáo của tập thể chi bộ, tự kiểm điểm, đánh giá của từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo và các đảng viên trong chi bộ; các đồng chí đã thảo luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn và xây dựng chi bộ.

Tập thể đảng viên thống nhất đề nghị Đảng ủy VKSND Tỉnh xếp loại chất lượng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 13 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận đồng chí Huỳnh Thế Phục, Bí thư Chi bộ khẳng định chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề nghị nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức và người lao động tại đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh./.

Băng Tâm