Xuất bản thông tin

null Vấn đề tổ chức thu phí thi hành án khi người được thi hành án nhận được tiền, tài sản thành nhiều lần

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Vấn đề tổ chức thu phí thi hành án khi người được thi hành án nhận được tiền, tài sản thành nhiều lần

Có thể thấy mức thu phí thi hành án dân sự quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 216 theo hướng lũy thoái từng phần, tức là số tiền thi hành án thực nhận được càng nhiều theo từng mức quy định thì tỉ lệ % thu phí sẽ càng thấp...

= = =

 

“Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định” (khoản 7 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự hiện hành)

Theo đó phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải trả cho nhà nước nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được Cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành án và đã thu được tiền, tài sản thi hành án.

Mức phí thi hành án cụ thể được quy định tại Điều 4 Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính (Thông tư 216). Trường hợp người được thi hành án được nhận tiền, tài sản thành nhiều lần khác nhau thì mỗi lần thu phí, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự (THADS) tổ chức thu phí ra một quyết định thu phí thi hành án dân sự theo quy định, với nguyên tắc tổng số tiền phí thi hành án dân sự phải nộp từng lần bằng số tiền phí thi hành án dân sự phải nộp khi nhận toàn bộ số tiền, tài sản trong một lần theo mức quy định tại Điều 4 Thông tư 216.

Có thể thấy mức thu phí thi hành án dân sự quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 216 theo hướng lũy thoái từng phần, tức là số tiền thi hành án thực nhận được càng nhiều theo từng mức quy định thì tỉ lệ % thu phí sẽ càng thấp. Tuy nhiên khi người được thi hành án nhận tiền, tài sản thành nhiều lần khác nhau thì việc tính phí thi hành án đối với mỗi lần thu phí là tương đối phức tạp. Quy định tại Điều 5 Thông tư 216 mới chỉ nêu nguyên tắc chung là “tổng số tiền phí thi hành án dân sự phải nộp từng lần bằng số tiền phí thi hành án dân sự phải nộp khi nhận toàn bộ số tiền, tài sản trong một lần theo mức quy định tại Điều 4 Thông tư 216” và nêu 01 ví dụ cụ thể. Do đó đã gây không ít khó khăn cho Chấp hành viên khi tính phí thi hành án, nhất là tại những địa bàn ít phát sinh những tranh chấp giá trị lớn (trên 5 tỷ đồng), khi áp dụng việc thu phí từng lần sẽ khiến không ít Chấp hành viên lúng túng với cách tính này.

Vụ việc cụ thể: Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐST-KDTM ngày 29/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Chi cục THADS đã ban hành quyết định thi hành án số 1204/QĐ-CCTHADS ngày 11/5/2021 có nội dung: “ông Nguyễn Hữu Th, bà Phan Thị T, ông Nguyễn Hữu T, bà Nguyễn Thị N và bà Bùi Thị L liên đới trả cho Công ty C số tiền là 9.454.164.174đ và lãi chậm thi hành án”. Quá trình tổ chức thi hành án, người phải thi hành án thi hành nhiều lần và Chi cục THADS đã tổ chức thu phí thi hành án như sau:

- Lần thứ nhất thu: 400.000.000 đồng x 3% = 12.000.000 đồng theo quyết định thu phí số 120/QĐ-CCTHADS ngày 01/7/2021.

- Lần thứ hai thu: 1.100.000.000 đồng x 1% = 11.000.000 đồng theo quyết định thu phí số 124/QĐ-CCTHADS ngày 02/7/2021.

 - Lần thứ ba thu: 6.904.674.000 đồng x 1% = 69.046.000 đồng theo quyết định thu phí số 172/QĐ-CCTHADS ngày 11/01/2022.

- Lần thứ tư thu: 620.000.000 đồng x 1% = 6.200.000 đồng theo quyết định thu phí số 285/QĐ-CCTHADS ngày 17/5/2022.

(Trong đó lần thi hành án thứ hai, ba, và thứ tư thuộc trường hợp đương sự tự nguyện giao nhận tiền, tài sản)

 Số tiền còn lại phải thi hành là 429.490.174 đồng và lãi chậm thi hành án người được thi hành án yêu cầu đình chỉ nên Chi cục THADS đã ban hành quyết định đình chỉ số 50/QĐ-CCTHADS ngày 17/5/2022 đối với số tiền trên.

Trong việc thi hành án này, cơ quan THADS đã có sai sót khi tính phí thi hành án đối với lần thu phí thứ bathứ tư, cụ thể:

Đối với lần thu phí thi hành án thứ ba, số tiền người được thi hành án thực nhận là 6.904.674.000đ. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 1, khoản 4 Điều 4 Thông tư 216 thì số tiền phí thi hành án phải thu là:

[(3.500.000.000đ x 3%) + (2.000.000.000đ x 2%) + (1.404.674.000 x 1%)] /3 = 53.015.580đ.

Như vậy việc cơ quan THADS ban hành quyết định thu phí số 172/QĐ-CCTHADS ngày 11/01/2022 với số tiền 69.046.000 đồng là chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với lần thu phí thi hành án thứ tư, số tiền người được thi hành án thực nhận là 620.000.000đ. Chi cục THADS căn cứ vào khoản 4 Điều 4 Thông tư 216 để thu phí thì đây là trường hợp đương sự tự giao nhận tiền, tài sản cho nhau nên căn cứ khoản 2 Điều 5, khoản 1, khoản 4 Điều 4 Thông tư 216 thì số tiền thi hành án phải thu là:

(620.000.000đ x 1%)/3 = 2.066.666,67đ

Như vậy việc cơ quan THADS ban hành quyết định thu phí số 285/QĐ-CCTHADS ngày 17/5/2022 với số tiền 6.200.000 đồng là chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh đã phát hiện vi phạm và ban hành Kiến nghị yêu cầu Chi cục THADS khắc phục vi phạm và đã được Chi cục THADS chấp nhận Kiến nghị.

Vấn đề cần rút ra:

- Đối với Cơ quan THADS: Cần công thức hóa việc tính phí thi hành án khi người được thi hành án nhận được tiền, tài sản trong nhiều lần và phổ biến đến từng Chấp hành viên, công chức của đơn vị áp dụng.

- Đối với Viện kiểm sát nhân dân: Ngoài việc nắm chắc cách tính phí, để kiểm sát tốt việc thu phí, Kiểm sát viên cần theo dõi chặt chẽ quá trình tổ chức thi hành án dân sự của Cơ quan THADS, khi nhận được Quyết định thu phí thi hành án phải kiểm tra, đối chiếu Quyết định thi hành án xem số tiền phải thi hành là bao nhiêu, trước đây là thi hành được khoản nào chưa. Bởi trong trường hợp thu phí nhiều lần, có thể số tiền, tài sản mà người được thi hành án được nhận trong hai lần liền kề là như nhau, nhưng mức phí phải thu của mỗi lần có thể sẽ là khác nhau, do tổng số tiền đã thi hành vượt qua các mốc giá trị tiền, tài sản quy định tại các điểm của khoản 1 Điều 4 Thông tư 216, từ đó tỉ lệ % thu phí sẽ khác nhau.

Nguyễn Quang Trí – Viện KSND huyện Cao Lãnh