Xuất bản thông tin

null Phòng 1

Chi tiết bài viết VKS_VIỆN TỈNH

Phòng 1

Phòng 1 (Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ)