Xuất bản thông tin

null V.v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết VKS_THONGBAO

V.v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19  (ngày 30/8/2021)

Bấm vào Link tải văn bản đầy đủ:  Tải văn bản tại đây