Xuất bản thông tin

null Điều chỉnh số lượng công chức, người lao động làm việc tại cơ quan sau thời gian giãn cách XH

ĐẤU THẦU VKS_THONGBAO

Điều chỉnh số lượng công chức, người lao động làm việc tại cơ quan sau thời gian giãn cách XH

= = = 

V.v điều chỉnh số lượng công chức, người lao động làm việc tại cơ quan sau thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19