Xuất bản thông tin

null Tầm quan trọng trong công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Tầm quan trọng trong công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động

Đánh giá đúng công chức sẽ phát huy được khả năng của từng công chức, nguồn lực cho đội ngũ công chức, góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ

= = =

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề đánh giá cán bộ, Người cho rằng, “Cán bộ là gốc của mọi công việc”[1] để nhận xét được cán bộ tốt thì phải thường xuyên thực hành đánh giá cán bộ và phải có phương pháp đánh giá đúng. “Kinh nghiệm cho ta biết mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hoá cũng lòi ra” [2]. Đánh giá, phân loại công chức, người lao động là khâu công tác có ý nghĩa quyết định trong công tác tổ chức cán bộ. Việc đánh giá công chức để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm và thực hiện chính sách đối với công chức. Đánh giá đúng công chức sẽ phát huy được khả năng của từng công chức, nguồn lực cho đội ngũ công chức, góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ.
           

Nhận thức việc đánh giá, phân loại công chức là hết sức quan trọng, lãnh đạo Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo trong đơn vị thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại công chức, người lao động thuộc phạm vi đơn vị trên cơ sở quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; Hướng dẫn số 05/HD-BTCTU ngày 10/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với công chức, tổ chức đảng, đảng viên năm 2021; Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời yêu cầu công chức, người lao động phải tự đánh giá chính xác và toàn diện căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm để từ đó tập thể đóng góp ý kiến, đánh giá, phân loại chính xác và mang tính khách quan.       

Ảnh: Văn phòng tổng hợp VKSND Tỉnh tiến hành xếp loại, đánh giá

công chức và người lao động năm 2021

Nội dung đánh giá căn cứ vào việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc và giữ gìn đoàn kết, ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoạch công việc cụ thể được giao hoặc quyền và nghĩa vụ của người lao động theo hợp đồng căn cứ vào khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, công việc; về tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

Ngoài các tiêu chí trên, đơn vị còn đánh giá công chức gắn với việc thực hiện nội dung cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công vụ. Riêng đối với lãnh đạo đánh giá thêm kết quả hoạt động của đơn vị; năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết công chức gắn với nội dung tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua xếp loại đánh giá năm 2021, Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh có 08/22 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 36,4%), 14/22 công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 63,6%). Không có trường hợp nào xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

Với kết quả nêu trên, công chức và người lao động của đơn vị sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có phương pháp khắc phục khuyết điểm còn tồn tại để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao./.

Văn phòng tổng hợp