Phiếu tín nhiệm 2018

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 2018

  • Tất cả
  • Tín nhiệm cao
  • Tín nhiệm thấp
Card image cap

Phan Văn Thắng

Chủ tịch HĐND Tỉnh

Tín nhiệm cao:55
Tín nhiệm:5
Tín nhiệm thấp:0
Card image cap

Trần Anh Dũng

Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh

Tín nhiệm cao:46
Tín nhiệm:11
Tín nhiệm thấp:3
Card image cap

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh

Tín nhiệm cao:50
Tín nhiệm:9
Tín nhiệm thấp:1
Card image cap

Trần Văn Hiếu

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh

Tín nhiệm cao:35
Tín nhiệm:22
Tín nhiệm thấp:2
Card image cap

Nguyễn Hữu Đức

Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh

Tín nhiệm cao:31
Tín nhiệm:24
Tín nhiệm thấp:4
Card image cap

Bùi Minh Châu

Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh

Tín nhiệm cao:29
Tín nhiệm:24
Tín nhiệm thấp:7
Card image cap

Nguyễn Văn Dương

Chủ tịch UBND Tỉnh

Tín nhiệm cao:51
Tín nhiệm:8
Tín nhiệm thấp:1
Card image cap

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

Tín nhiệm cao:37
Tín nhiệm:20
Tín nhiệm thấp:3
Card image cap

Châu Hồng Phúc

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

Tín nhiệm cao:43
Tín nhiệm:16
Tín nhiệm thấp:1
Card image cap

Đoàn Tấn Bửu

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

Tín nhiệm cao:47
Tín nhiệm:11
Tín nhiệm thấp:1
Card image cap

Nguyễn Minh Thuấn

Giám đốc Công an Tỉnh

Tín nhiệm cao:47
Tín nhiệm:13
Tín nhiệm thấp:0
Card image cap

Trần Văn Cường

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Tín nhiệm cao:50
Tín nhiệm:10
Tín nhiệm thấp:0
Card image cap

Trương Hoà Châu

Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Tín nhiệm cao:20
Tín nhiệm:33
Tín nhiệm thấp:7
Card image cap

Ngô Hồng Chiều

Giám đốc Sở Tài chính

Tín nhiệm cao:19
Tín nhiệm:31
Tín nhiệm thấp:10
Card image cap

Nguyễn Văn Công

Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

Tín nhiệm cao:23
Tín nhiệm:30
Tín nhiệm thấp:7
Card image cap

Trần Trí Quang

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Tín nhiệm cao:22
Tín nhiệm:31
Tín nhiệm thấp:7
Card image cap

Lê Hà Luân

Giám đốc Sở Xây dựng

Tín nhiệm cao:12
Tín nhiệm:36
Tín nhiệm thấp:12
Card image cap

Huỳnh Minh Tuấn

Giám đốc Sở Khoa học
và Công nghệ

Tín nhiệm cao:32
Tín nhiệm:27
Tín nhiệm thấp:1
Card image cap

Phan Văn Nhiều

Giám đốc Sở Nội vụ

Tín nhiệm cao:18
Tín nhiệm:32
Tín nhiệm thấp:10
Card image cap

Nguyễn Hữu Dũng

Giám đốc Sở Công Thương

Tín nhiệm cao:16
Tín nhiệm:34
Tín nhiệm thấp:10
Card image cap

Bùi Thành Nhơn

Giám đốc Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội

Tín nhiệm cao:25
Tín nhiệm:33
Tín nhiệm thấp:2
Card image cap

Nguyễn Ngọc Thương

Giám đốc Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch

Tín nhiệm cao:17
Tín nhiệm:40
Tín nhiệm thấp:3
Card image cap

Trần Thanh Liêm

Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo

Tín nhiệm cao:20
Tín nhiệm:34
Tín nhiệm thấp:6
Card image cap

Huỳnh Thanh Sơn

Giám đốc Sở Thông tin
và Truyền thông

Tín nhiệm cao:25
Tín nhiệm:28
Tín nhiệm thấp:7
Card image cap

Nguyễn Hữu Xuân

Giám đốc Sở Ngoại vụ

Tín nhiệm cao:24
Tín nhiệm:35
Tín nhiệm thấp:0
Card image cap

Nguyễn Lâm Thái Thuận

Giám đốc Sở Y tế

Tín nhiệm cao:13
Tín nhiệm:37
Tín nhiệm thấp:10
Card image cap

Dương Hồng Lạc

Chánh Thanh tra Tỉnh

Tín nhiệm cao:31
Tín nhiệm:27
Tín nhiệm thấp:2
Card image cap

Phạm Tấn Xiếu

Chánh Văn phòng UBND Tỉnh

Tín nhiệm cao:36
Tín nhiệm:23
Tín nhiệm thấp:1