trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
Địa bàn
Tên đường
Đoạn, vị trí
Giá đất từ
 

Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thùy Trang (lần hai)

7:20 AM, 18-09-2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 333/QĐ-UBND-NĐ

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thùy Trang

(lần hai)

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

            Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Tổng thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;

Xét đơn khiếu nại của bà Trần Thị Thùy Trang, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười.

I. Nội dung khiếu nại:

Bà Trần Thị Thùy Trang khiếu nại yêu cầu giao 01 nền tái định cư do Nhà nước thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Mỹ An – Vàm Cống, qua địa bàn huyện Cao Lãnh.

II. Kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh:

Ngày 03 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND, giải quyết: bác yêu cầu của bà Trần Thị Thùy Trang, do việc lập phương án bồi thường để thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua huyện Cao Lãnh, địa điểm xã Nhị Mỹ, xã Mỹ Thọ, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh là đúng quy định của pháp luật.

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

Ngày 06 tháng 5 năm 2009, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND-HC về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua huyện Cao Lãnh.

Ngày 22/6/2009, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 1916/QĐ-HĐBT về việc bồi thường vật kiến trúc cho bà Trần Thị Thùy Trang số tiền là 11.529.400 đồng (không bồi thường đất).

Qua phương án bồi thường, bà Trần Thị Thùy Trang không thống nhất và khiếu nại yêu cầu giao một nền tái định cư, do Bà có căn nhà bị giải tỏa.

Ngày 03 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND, giải quyết: bác yêu cầu của bà Trần Thị Thùy Trang. Bà Trang không đồng ý, tiếp tục khiếu nại.

IV. Kết quả đối thoại:

            Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân Tỉnh đối thoại với bà Trần Thị Thị Thùy Trang. Qua đó, kết luận giao ngành chức năng kiểm tra, rà soát, xác định căn nhà thuộc quy hoạch. Kết quả, việc bà Trang khiếu nại yêu cầu giao một nền tái định cư là không phù hợp theo quy định, do thời điểm khảo sát, lập phương án bồi thường thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua huyện Cao Lãnh (địa bàn thị trấn Mỹ Thọ), bà Trang không trực tiếp sử dụng căn nhà (nhà đang cho thuê) và không phải di chuyển chỗ ở.

V. Kết luận:

Căn cứ khoản 1, Điều 20, Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 04/3/2008 của UBND Tỉnh quy định về hỗ trợ thuê nhà ở, hỗ trợ đời sống và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ban hành.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh tổ chức thi hành quyết định này.

Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu bà Trần Thị Thùy Trang không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ Thọ và bà Trần Thị Thùy Trang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 4;

- Thủ tướng CP; Thanh tra CP; Bộ TN&MT;

- Ban TCDTW; Đoàn ĐBQH Tỉnh;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- CT/PCT UBND Tỉnh;

- Chánh, Phó VP.UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, TCD (T).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Châu Hồng Phúc

 


 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: