trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
Nội dung chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp (ban hành năm 2016)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp là cổng tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh, là cơ quan thông tin truyền thông đa phương tiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý trực tiếp và chịu sự quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông.

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh với sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn chính:

1. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện công tác đảm bảo thông tin phục vụ hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; đầu mối tổ chức, quản lý, công bố các thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

2. Xây dựng chiến lược quảng bá và nâng cao hình ảnh Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp. Trong đó, tập trung phát triển kênh thông tin trên các mạng xã hội để cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp đến các tổ chức, cá nhân.

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện giao lưu, giao ban, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan với nhân dân.

5. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên internet gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước, chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan quản lý, xuất bản, phát hành Công báo tỉnh; đưa Công báo tỉnh và các văn bản (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh lên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

7. Thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; thực hiện theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, vận hành hiệu quả các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và hoạt động của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cho hoạt động của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

8. Tham gia tư vấn, thiết kế, thẩm định các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực chuyên môn công nghệ thông tin và cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, website của các cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu.

9. Thực hiện theo thẩm quyền hoặc phối hợp các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ hành chính điện tử có liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp được tổ chức gồm 03 tổ chuyên môn như sau:

Tổ Hành chính - Quản trị: Thực hiện công tác công báo, nhân sự, hành chính, tổng hợp, tài vụ, văn thư và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Tổ Biên tập: Đảm nhận nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

Tổ Kỹ thuật: Đảm nhận nhiệm vụ kỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp; duy trì và phát triển hệ thống mạng, xây dựng và vận hành các phần mềm ứng dụng trong Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Khi cần thiết, Giám đốc trình Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập một số phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

Biên chế công chức, viên chức của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng số biên chế công chức, viên chức được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Mời xem chi tiết Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp tại đây

Ban Biên tập


 <<   <   1   2   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: