trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
Nội dung chi tiết

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp (ban hành năm 2013)

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp (tên tiếng Anh: Dongthap Portal) do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý trực tiếp, toàn diện; chịu sự quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông.

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn chính như sau:

1. Phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, thời sự trong nước và quốc tế, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Phối hợp với các sở, cơ quan tương đương sở, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, Trang Thông tin điện tử của sở, cơ quan tương đương sở, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và kết nối thành hệ thống mạng thông tin điện tử thống nhất trên Internet; tích hợp thông tin các dịch vụ công của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, cơ quan tương đương sở, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên Internet.

3. Phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh tổ chức, thực hiện giao lưu, giao ban, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, sở, cơ quan tương đương sở, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với nhau và với nhân dân.

4. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi đến Cổng Thông tin điện tử tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp; Báo Văn nghệ Đồng Tháp; Phân xã Đồng Tháp; Trang Thông tin điện tử của sở, cơ quan tương đương sở; Cổng Thông tin điện tử, Đài Truyền thanh của huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

6. Thu thập, xuất bản và phát hành Công báo của tỉnh theo quy định của pháp luật; đồng thời đưa Công báo của tỉnh và các văn bản (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

7. Quản lý, thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng được giao theo quy định của pháp luật; tham gia tư vấn, thiết kế, thẩm định các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử và Website; tham gia thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ của các dự án khác do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. Ðược ký hợp đồng với các cơ quan có thẩm quyền giám định về chuyên môn hoặc làm tư vấn khi cần thiết; được phép ký hợp đồng cộng tác trong và ngoài cơ quan để thực hiện nhiệm vụ.

8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử, Website và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan khai thác, tiếp nhận đầy đủ các loại thông tin; xử lý, cập nhật kịp thời các thông tin đó (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật; xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; lập dự toán kinh phí về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; xây dựng kế hoạch, giải pháp đồng bộ và quản lý công tác bảo đảm an toàn và an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin do Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý.

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp làm việc theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban Ban Biên tập chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và pháp luật về tất cả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp; đại diện pháp nhân; quyết định công việc, bố trí viên chức và chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp có Trưởng ban Ban Biên tập, các Phó Trưởng ban Ban Biên tập và các viên chức của Tổ Hành chính - Quản trị, Tổ Biên tập và Tổ Kỹ thuật.

Trưởng ban Ban Biên tập do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

Các Phó Trưởng ban do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Trưởng ban Ban Biên tập về lĩnh vực công tác được phân công.

Tổ Hành chính - Quản trị thực hiện công tác Công báo, tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, tài vụ, văn thư và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban Ban Biên tập.

Tổ Biên tập đảm nhận nhiệm vụ về nội dung thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban Ban Biên tập.

Tổ Kỹ thuật đảm nhận nhiệm vụ về kỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp; duy trì, phát triển hệ thống mạng, các ứng dụng công nghệ thông tin trong Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban Ban Biên tập.

Khi cần thiết, Trưởng ban Ban Biên tập trình Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập một số phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

Biên chế Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp là biên chế sự nghiệp trong tổng số biên chế sự nghiệp thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp được chủ động sử dụng số biên chế được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao; được ký hợp đồng lao động theo Bộ Luật Lao động với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán độc lập. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để hoạt động và được ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ hàng năm thông qua Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Mời xem chi tiết Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp tại đây.

Ban Biên tập


 <<   <   1   2   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: