Danh mục chính Menu

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Địa chỉ: Số 06, đường Lê Văn Chánh, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 02773.851 612

- Email: duk.vanphong@gmail.com

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có chức  năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội trong Khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Xây dựng nghị quyết, chương trình hành động sát hợp với hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tham gia với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh thuộc Khối; tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

- Lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển giai cấp công nhân theo nghị quyết Trung ương; bảo đảm thực hiện Luật Lao động và các quy định của pháp luật, chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp.

- Đề xuất với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nơi doanh nghiệp đóng.

2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối nắm vững và thực hiện có hiệu quả.

- Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

 - Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; thực hiện tốt việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên:

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.

- Bồi dưỡng cấp uỷ viên, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

4. Lãnh đạo công tác cán bộ:

- Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lãnh đạo, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, quy trình về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

- Tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan về đánh giá, bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, đình chỉ chức vụ, giới thiệu ứng cử, điều động, khen thưởng... đối với đảng viên trong Khối là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (khi có yêu cầu).

- Tham gia với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, công tác đánh giá cán bộ (khi có yêu cầu) đối với các đối tượng là cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị quản lý và cấp uỷ viên thuộc diện Đảng uỷ Khối quản lý.

- Quyết định hoặc đề nghị với Tỉnh uỷ quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng uỷ Khối theo phân cấp quản lý.

5. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

- Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có những biểu hiện vi phạm về tư tưởng và việc làm trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống tác phong quan liêu, tư tưởng cục bộ, gia trưởng, vô tổ chức, vô kỷ luật, suy thoái về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn tiêu cực khác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối.

6. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Khối

- Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong Khối vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo trực tiếp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Tỉnh và Công đoàn Viên chức Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, của nhà đầu tư. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng và quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội.

7. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

- Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên trong Khối (trừ những trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý).

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thương

Sinh ngày: 14/12/1966

Quê quán: Xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục; Cử nhân Khoa học kinh tế chính trị, Cử nhân Luật

Chức vụ: Bí thư

Đồng chí Nguyễn Việt Thống

Sinh ngày: 09/5/1976

Quê quán: xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính chuyên ngành Quản lý nhân sự; Cử nhân Xã hội học; Cử nhân Chính trị ngành Công tác tổ chức

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận

Sinh ngày: 30/10/1980

Quê quán: Xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học giáo dục; Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Ngọc Thương

Bí thư

0903 151 909

nnthuongdt@gmail.com

Nguyễn Việt Thống

Phó Bí thư Thường trực

0919 013 555

nvthong1976@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Thuận

Phó Bí thư

0919 667 470

bichthuan80@gmail.com

Nguyễn Viết Anh

Chánh Văn phòng

0917 171 001

vietanhnguyen2410@gmail.com