Báo cáo kết quả hoạt động Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc khóa III

Báo cáo hoạt động Hội

Báo cáo kết quả hoạt động Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc khóa III