You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 86/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ bà Lê Thị Là)
2 83/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Lê Văn Tửng)
3 75/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Nguyễn Bá Tùng)
4 87/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Nguyễn Hải Long)
5 84/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Nguyễn Văn Vĩnh)
6 85/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Phạm Quốc Đạt)
7 81/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Trần Bảo Vệ)
8 82/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Võ Văn Đực)
9 79/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Bùi Văn Chậm)
10 80/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Bùi Văn Lợi)
11 88/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Huỳnh Hữu Đức)
12 76/TB-UBND 16/06/2020 Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A (Hộ ông Nguyễn Ngọc Minh)
13 670/UBND-VX 16/06/2020 Về việc tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung
14 663/UBND-HC 15/06/2020 Báo cáo kết quả kiện toàn các quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ
15 667/UBND-HC 15/06/2020 báo cáo tình hình thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp
16 666/UBND-HC 15/06/2020 Cung cấp thông tin, danh sách Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã phục vụ cho việc đánh giá DDCI năm 2019
17 74/TB-UBND 15/06/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)
18 139/KH-UBND 15/06/2020 Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 662/UBND-HC 12/06/2020 Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trong 06 tháng năm 2020 trên địa bàn Huyện
20 659/UBND-HC 12/06/2020 Cho ý kiến sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã vận động năm 2020