You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 265/UBND-VX 19/03/2020 Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV-2
2 261/UBND-HC 19/03/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết
3 880/VP-HC 19/03/2020 V/v đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã theo Thông tư 03/2014/TTBKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4 879/VP-HC 19/03/2020 Về việc thực hiện vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020
5 877/VP-HC 19/03/2020 Về việc góp ý bảng điểm thi đua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020 (huyện, thị, thành phố)
6 876/VP-HC 18/03/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo rượu, bia trên phương tiện quảng cáo ngoài trời
7 262/UBND-HC 19/03/2020 Về việc xác nhận đủ điều kiện được bồi thường và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
8 855/VP-HC 18/03/2020 Về việc cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054
9 853/VP-HC 18/03/2020 V/vhướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
10 852/VP-HC 18/03/2020 V/v tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
11 850/VP-HC 18/03/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
12 849/VP-HC 18/03/2020 V/v thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021” năm 2020
13 848/VP-HC 18/03/2020 V/v triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
14 847/VP-HC 18/03/2020 V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích có quá trình cống hiến
15 846/VP-HC 18/03/2020 V/v tạm dừng Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020
16 845/VP-HC 18/03/2020 V/v xây dựng Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020 - 2025
17 844/VP-HC 18/03/2020 V/v tổng kết các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình giảm nghèo
18 842/VP-HC 18/03/2020 V/v kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/ TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
19 841/VP-HC 18/03/2020 V/v chủ trương về nuôi tôm thẻ chân trắng
20 840/VP-HC 18/03/2020 V/v tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai tháng 02/2020, nhận định trong tháng 3/2020