Asset Publisher

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính qúy I, năm 2021

Trang chủ Chuyên mục cải cách TTHC

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính qúy I, năm 2021

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một của liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt quan tâm.

Trong quý I năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và giải quyết 150 hồ sơ thực hiện TTHC trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 139 (trực tuyến mức độ 4: 55 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 70, trong đó trả kết quả 48 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 11 hồ sơ; 150/150 được ký số trên môi trường điện tử. Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, 100% hồ sơ của các tổ chức và cá nhân đều được xem xét, giải quyết trước hẹn, không có trường hợp trễ hẹn, không gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân.

Thực hiện và duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hiện tại, 100% thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bộ phận một cửa tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công.

Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC được quan tâm thực hiện với 4 tin, bài cải cách hành chính trên Trang tin điện tử Sở (chuyên mục cải cách hành chính); đồng thời cộng tác và được duyệt 02 tin đăng trên tin Trang tin cải cách hành chính Tỉnh, thường xuyên khuyến khích công chức, viên chức chủ động nghiên cứu đề xuất các sáng kiến, cải tiến thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Phát huy kết quả đạt được, trong quý II, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công thông qua thực hiện và duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông các thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, đơn giản, dễ thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời kết hợp giải quyết tốt TTHC trên môi trường điện tử và thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng của người dân.

Hiền Trang