Asset Publisher

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Trang chủ Chuyên mục cải cách TTHC

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

Theo Quyết định 139/QĐ-UBND-HC ngày 15/02/2024 của UBND Tỉnh

AI. VĂN HÓA CƠ SỞ

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên: 04 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

1

1.001029.000.00.00.H20

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 Bộ Tài chính

Tải về

2

1.000831.000.00.00.H20

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

04 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 Bộ Tài chính

Tải về

3

1.003645.000.00.00.H20

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

20 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không có

Tải về

4

1.003635.000.00.00.H20

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

15 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không có

Tải về

A2. THƯ VIỆN

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 02 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

1

QH_VH04

(1.008.898)

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

2

QH_VH05

(1.008.899)

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về

 

Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên: 01 TTHC

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

1

QH_VH06

(1.008.900)

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Không

Tải về