Asset Publisher

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022

Trang chủ Công khai ngân sách

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022

Ngày 24/10/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 3279/SVHTTDL-KHTC về việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022.

Mời xem chi tiết tại đây.