Asset Publisher

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trang chủ Danh mục dự án đầu tư

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ĐVT: Triệu đồng

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

TMĐT

1. Dự án Hạ tầng khu du lịch xẻo quýt (giai đoạn 2)

Huyện Cao Lãnh

16.664

2. Trụ sở làm việc Ban quản lý Khu di tích Xẻo Quýt

Huyện Cao Lãnh

5.628

3. Các khu du lịch trọng điểm: Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu du lịch Xẻo Quít

Thành phố Cao Lãnh – Huyện Cao Lãnh

19.593

4. Chỉ dẫn thông tin, địa điểm du lịch

Toàn tỉnh

3.250

Xem chi tiết Quyết định 1665/QĐ-UBND.HC ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại đây.