Asset Publisher

Danh mục thông tin được công khai theo điều 6, điều 7 của Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Trang chủ Tiếp cận thông tin

Danh mục thông tin được công khai theo điều 6, điều 7 của Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Các thông tin sau đây không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai:

1. Văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu ban hành; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Các thông tin về quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của các đơn vị trực thuộc Sở.

4. Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần lấy ý kiến; các Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch và các phương thức, kết quả thực hiện nhằm phát triển kinh tế của ngành.

6. Các chương trình, kế hoạch và báo cáo kết quả công tác hằng năm của Sở; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

7. Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thủ tục ngân sách nhà nước.

8. Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hổ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định.

9. Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu.

11. Các thông tin về thuế, phí, lệ phí có liên quan đến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12. Danh mục thông tin phải được công khai theo quy định của Luật tiếp cận thông tin và Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.