Danh mục chính Menu

Giới thiệu chung sở khoa học và công nghệ

GIỚI THIỆU CHUNG SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ: số 03, đường Võ Trường Toản, phường 1,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851543

Fax: 0277.3852281

Email: skhcn@dongthap.gov.vn

Website: www.skhcndongthap.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân Tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ban lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ gồm ông Huỳnh Minh Tuấn – Giám đốc và các Phó Giám đốc là: Huỳnh Văn Quản, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thành Tài. Thông tin liên hệ: 0277.3851543.