Danh mục chính Menu

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: số 397 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Email: mattrantoquoc@dongthap.gov.vn / mttqvndongthap@gmail.com

Số điện thoại: 0277.3852.776

Fax: 0277.3855.925

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp do Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh hiệp thương dân chủ cử, là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ Đại hội, bao gồm:

Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp là cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận của tỉnh; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

1/-Chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

- Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; những yêu cầu, nhiệm vụ mới cùng những vấn đề bức xúc của xã hội; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh thời gian tới và những yêu cầu mới phát sinh;

- Hiệp thương dân chủ, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;

- Xét, quyết định công nhận và cho thôi làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;

- Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh và đề xuất xử lý những vấn đề bức xúc của xã hội.

- Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh vận động và tham gia công tác bầu cử theo quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Ra lời kêu gọi nhân dân hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết;

- Quyết định việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2/-Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

- Nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Mặt trận;

- Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động, các văn bản liên tịch với các cơ quan Nhà nước, tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh đề ra;

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các Hội nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; giải quyết những công việc giữa hai kỳ họp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;

- Giữ mối liên hệ với các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, thành viên viên Hội đồng tư vấn; kịp thời thông báo tình hình có liên quan đến hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; hướng dẫn, tạo điều kiện để các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và thành viên Hội đồng tư vấn thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Quy chế hoạt động của các Hội đồng tư vấn;

- Tiếp thu ý kiến của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các tổ chức thành viên và các Hội đồng tư vấn để tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật và kiến nghị với Đảng, Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận;

- Hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp công tác với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố, các tổ chức thành viên triển khai và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Mặt trận, thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng, củng cố tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát hiện những điển hình tốt, những nhân tố mới để nhân rộng;

- Xây dựng, quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các nguồn tài chính của cơ quan;

- Khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác Mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; phê bình, kỷ luật đối với những thành viên làm trái những quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Ông Lê Thành Công

Sinh ngày: 23/03/1964

Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Thạc sĩ Kinh tế

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp/Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Ông Võ Chí Hữu

Sinh ngày: 09/02/1980

Quê quán: Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Tôn giáo;
Cử nhân Hành chính

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

 

Bà Đoàn Thị Nghiệp

Sinh ngày: 15/03/1968

Quê quán: Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

 

 

Ông Võ Ngọc Thành

Sinh ngày: 01/02/1977

Quê quán: Huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Email

Lê Thành Công

Chủ tịch

3889234

0913967940

lethanhcongctdt@gmail.com

Võ Ngọc Thành

Phó Chủ tịch

 

0939277682

vongocthanhctdt@gmail.com

Võ Chí Hữu

Phó Chủ tịch

3887012

0938022657

vochihuutddt@gmail.com

Đoàn Thị Nghiệp

Phó Chủ tịch

3887456

0918694326

doannghiepdt@gmail.com

Trần Quốc Đoạt

Chánh Văn phòng

 

0916715625

tranquocdoat@gmail.com