Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 530/VPUBND-TCD-NC 07/05/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Sáu (lần 1)
2 399/VPUBND-ĐTXD 07/05/2021 V/v giải quyết các kiến nghị của Công ty Cổ phần Bảo Chung
3 528/VPUBND-TCD-NC 07/05/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhanh
4 532/VPUBND-TCD-NC 07/05/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tốt
5 534/VPUBND-TCD-NC 07/05/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Chanh và 08 hộ dân
6 291/UBND-KT 07/05/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
7 604/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
8 591/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư
9 599/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án “Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025”
10 834/VPUBND-KT 07/05/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
11 606/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v hoàn chỉnh Kế hoạch hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận Dự án BMGF-VN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023
12 595/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v hướng dẫn, cho ý kiến chuyên môn về tài trợ chăm sóc y tế
13 611/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v hỗ trợ Trung tâm Truyền hình Nhân dân CN Cần Thơ tác nghiệp tại Đồng Tháp
14 827/VPUBND-KT 07/05/2021 V/v kiến nghị của Sở Khoa học và Công nghệ trong triển khai thực hiện Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm của quả xoài
15 526/VPUBND-TCD-NC 07/05/2021 V/v kiểm tra danh sách tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp
16 403/VPUBND-ĐTXD 07/05/2021 V/v kết quả lấy ý kiến các đơn vị và các chuyên gia về dự án Trung tâm hội nghị khoa học và du lịch hoang dã Tràm Chim tại huyện Tam Nông
17 590/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
18 610/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v phối hợp đề xuất tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng tại Đồng Tháp
19 608/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v quản lý, giám sát người nhập cảnh sau cách ly tập trung
20 293/UBND-KT 07/05/2021 V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021