Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1604/QÐ-UBND.HC 16/10/2020 Phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị bàn, ghế, tủ của gói thầu Số 6, thuộc dự án Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, giai đoạn 2
2 1619/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
3 1587/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
4 1586/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
5 1601/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt quyết toán thu, chi phí quản lý dự án năm 2019 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh
6 1620/QĐ-UBND.HC 16/10/2020 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trồng tre
7 1600/QĐ-UBND.HC 16/10/2020 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu DT-CW-02: Cống, trạm bơm điện và hệ thống điện phục vụ trạm bơm
8 1615/QĐ-UBND.HC 16/10/2020 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án Kè bờ từ đoạn kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ
9 1613/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
10 1606/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
11 1605/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn
12 1609/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn
13 1607/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn
14 1612/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn
15 1608/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn
16 1611/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn
17 1610/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn
18 1621/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa đường ĐT844
19 1614/QĐ-UBND 16/10/2020 Phê duyệt Đề cương dự toán đánh giá đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020, kế hoạch giai đoạn 2021-2025
20 279/BC-UBND 16/10/2020 Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh