Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1460/VPUBND-TCD-NC 22/10/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đua (lần 3)
2 1457/VPUBND-TCD-NC 22/10/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung kiến nghị Bản án số 295/2020/HC-PT ngày 15/7/2020 của TAND Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (lần 3)
3 2620/VPUBND-KT 22/10/2021 V/v gia hạn thời gian đề xuất nhiệm vụ
4 2618/VPUBND-KT 22/10/2021 V/v giải quyết hồ sơ về chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Lâm Minh Thư tại huyện Lấp Vò của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lâm Minh Thư
5 2623/VPUBND-KT 22/10/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
6 1622/VPUBND-THVX 22/10/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ
7 2625/VPUBND-KT 22/10/2021 V/v góp ý dự thảo dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
8 1645/VPUBND-THVX 22/10/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch
9 2615/VPUBND-KT 22/10/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
10 1642/VPUBND-THVX 22/10/2021 V/v góp ý dự thảo đề xuất nội dung, đối tượng Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022
11 1269/VPUBND-ĐTXD 22/10/2021 V/v góp ý dự thảo “Hướng dẫn lập đề án Chống ngập cho các đô thị lớn trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng giai đoạn 2021-2030”
12 1644/VPUBND-THVX 22/10/2021 V/v hoàn chỉnh Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid -19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
13 1636/VPUBND-THVX 22/10/2021 V/v hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 15/10/2021
14 1636/VPUBND-THVX 22/10/2021 V/v hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 15/10/2021
15 1624/VPUBND-THVX 22/10/2021 V/v hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
16 1640/VPUBND-THVX 22/10/2021 V/v hướng dẫn chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19
17 731/UBND-TCD-NC 22/10/2021 V/v hỗ trợ di chuyển để rước Đoàn công tác Thẩm định hồ sơ nông thôn mới đến tỉnh Đồng Tháp để làm việc
18 730/UBND-TCD-NC 22/10/2021 V/v hỗ trợ di chuyển để rước Đoàn công tác Thẩm định hồ sơ nông thôn mới đến tỉnh Đồng Tháp để làm việc
19 1634/VPUBND-THVX 22/10/2021 V/v hỗ trợ tiêm vắc xin phòng COVID-19
20 1639/VPUBND-THVX 22/10/2021 V/v ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ VNPT Meeting tại các xã, phường, thị trấn