Xuất bản thông tin

null XÃ HÒA BÌNH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ HÒA BÌNH

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH - HUYỆN TAM NÔNG

01

Huỳnh Trung Đạt

Chủ tịch

 1975

 

0931050515

 

htdat@dongthap.gov.vn
02 Lê Văn Quân Phó Chủ tịch 1979

 

0384 972 521   Lvquan2521@gmail.com