DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

01

Trần Thanh Nam

Chủ tịch

1975

0939990033

3827273

Vpub.ttnam@gmail.com

02

Nguyễn Hữu Nghĩa

Phó Chủ tịch

1973

0913967557

3829797

nghiahuu.dt@gmail.com

03 Châu Văn Bo Phó Chủ tịch 1981

 

0277350248   cvbotamnong@gmail.com