Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1743/QĐ-UBND-TH 07/12/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Đông rạch Ba Răng (đoạn từ ĐT844 đến ranh An Phong)
2 1752/QĐ-UBND-TH 06/12/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Trường Tiểu học Tràm Chim 2 (điểm chính)
3 1585/QĐ-UBND-TH 14/11/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư trung tâm xã Phú Ninh
4 1586/QĐ-UBND-TH 14/11/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Trụ sở Ban Nhân dân ấp 1, xã Phú Ninh
5 1460/QĐ-UBND-TH 09/11/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Đường bờ Tây kênh Phú Đức (đoạn từ ĐT.855 đến kênh Đồng Tiến)
6 1575/QĐ-UBND-TH 09/11/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư trung tâm xã Phú Ninh
7 1440/QĐ-UBND-HC 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Nạo vét kênh tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh ranh Tân Công Sính - Phú Cường (xuất phát từ kênh Tân Công Sính 1 và kết thúc tại kênh dự án Vĩnh Long 2)
8 1441/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Nạo vét, nâng cấp thuỷ lợi nội đồng ô bao số 41B
9 1442/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Đông kênh Tân Công Sính 2 - kênh Cũ)
10 1444/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Đông kênh Phú Thành 1 - Đường nước Tám An)
11 1445/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Bắc kênh Cả Gốc - đường nước ông Sang)
12 1446/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Bắc kênh Gáo Đôi - đường nước 500)
13 1447/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn
14 1449/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Đông kênh Nhà Thương - đường nước 500)
15 1450/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán Dự án sản xuất lúa hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ
16 1452/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Nạo vét kênh tạo nguồn kênh Gò Quản Cung kết hợp đắp bờ bao
17 1453/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Nạo vét kênh tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao ô bao không số (xuất phát từ kênhAn Bình và kết thúc tại lộ 843)
18 1454/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư trung tâm xã Phú Thành A
19 1455/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Cầu qua kênh An Bình
20 1456/QĐ-UBND-TH 24/10/2022 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, nâng cấp đường Bùi Thị Xuân và đường 2/9