Xuất bản thông tin

null Danh bạ - Thư điện tử

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ DANH SACH EMAIL DIEN THOAI

Danh bạ - Thư điện tử

TT

Họ và Tên

Chức Vụ

Văn Phòng

Di Động

Email

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Phạm Thị Ngọc Đào

Giám đốc

3560609

0918.929.229

ptndao.skhdt@dongthap.gov.vn

phamngocdao1980@gmail.com

2

Nguyễn Văn Hùng

Phó Giám đốc

3852.249

0919.106.737

nvhung.khcn@dongthap.gov.vn

hungtc90@gmail.com

3

Nguyễn Thành Tài

Phó Giám đốc

 

0918.973.938

nttai.khcn@dongthap.gov.vn

thanhtainnhcl@gmail.com

4

Nguyễn Thái Bình

Phó Giám đốc

3852.281

0853.115.299

ntbinh0311@gmail.com

ntbinh.khcn@dongthap.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

5

Phan Vinh Quang

Chánh Văn phòng

3853.543

0917.171.009

pvquang@dongthap.gov.vn

pvinhquang1983@gmail.com

6

Trần Thanh Cường

P.Chánh Văn phòng

3853.551

0909.670.890

ttcuong.khcn@dongthap.gov.vn

thanhcuongkhcn@gmail.com

7

Ngô Bá Khởi

P.Chánh Văn phòng

3853.395

0975.549.486

nbkhoi.khcn@dongthap.gov.vn

khoi74nd@gmail.com

8

Trương Thị Anh Thư

Phụ trách Kế toán

3853.395

0939.684.262

ttathu.khcn@dongthap.gov.vn

thuskhcn13@yahoo.com

9

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Kế toán viên

3853.395

0973.131.374

ntthang.skhcn@dongthap.gov.vn

nguyenhang28153@gmail.com

10

Lê Kim Yến

Chuyên viên

3851.543

0907.838.205

lkyen.khcn@dongthap.gov.vn

lekimyen.dhtp6a@gmail.com

11

Võ Thị Mỹ Lệ

Văn thư

3851.543

0769.360.386

vtmle.skhcn@dongthap.gov.vn

mylevo1990@gmail.com

12

Phạm Hoàng Thật

Chuyên viên

3853.551

0817.113.556

phthat.khcn@dongthap.gov.vn

phthat.khcn@gmail.com

13

Võ Thị Diễm Trinh

Chuyên viên

3851.543

0388.733.009

vtdtrinh.khcn@dongthap.gov.vn

diemtrinhvt17@gmail.com

14

Lê Thị Diễm Kiều

Chuyên viên

3851.543

0925.338077

ltdkieu.skhcn@gmai.com

15

Bùi Văn Lợi

Nhân viên(Bảo vệ)

 

0334.596.356

 

16

Bùi Văn Hòa

Nhân viên (Bảo vệ)

 

0938.698.526

 

17

Trần Thị Kim Thanh

Nhân viên (PV)

 

0939.778.792

 

18

Phạm Thành Phú

Nhân viên (Lái xe)

 

0918.880.601

 

THANH TRA SỞ

19

Trần Thị Thế Hòa

Chánh Thanh tra

3853.550

0919.460.222

ttthoa.khcn@dongthap.gov.vn

ttraskhcndt@yahoo.com

20

Võ Hoàng Nguyên

P. Chánh Thanh tra

3853.550

0913.669.164

vhnguyen.khcn@dongthap.gov.vn

nguyenkhcndt@yahoo.com.vn

21

Nguyễn Thanh Phong

Thanh tra viên

3853.550

0988.230.708

ntphong.skhcn@dongthap.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ CHUYÊN NGÀNH

22

Phan Trọng Tường

Trưởng Phòng

3853.552

0909.775.377

pttuong.khcn@dongthap.gov.vn

phantrongtuong@gmail.com

23

Bùi Thị Liên

P.Trưởng Phòng

3853.552

02773.504.739

btlien.khcn@dongthap.gov.vn

thongtinkhcndt@gmail.com

24

Vũ Thị Ngọc Hương

Chuyên viên

3851.552

0919.853686

vtnhuong.khcn@dongthap.gov.vn

vungochuonglaw@gmail.com

25

Nguyễn Phú Thịnh

Chuyên viên

3853.552

0988.138.212

npthinh.skhcn@dongthap.gov.vn

npthinh87@gmail.com

26

Huỳnh Thị Kim Phượng

Chuyên viên

3853.552

0948.751.036

htkphuong.s khcn@dongthap.gov.vn

kimphuongh@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

27

Nguyễn Thành Trung

Trưởng Phòng

3853.433

0918.435.445

nttrung@dongthap.gov.vn

trungkhcndt@yahoo.com

28

Trương Võ Phú Tân

P.Trưởng Phòng

3853.433

0945.560.548

tvptan.khcn@dongthap.gov.vn

tan.khcndt@gmail.com

29

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

3853.433

0987.082.382

nttmai.khcn@dongthap.gov.vn

luckymai@gmail.com

30

Phạm Nguyễn Yến Trinh

Chuyên viên

3853.433

0901.083.880

 pnytrinh.khcn@dongthap.gov.vn

pnytrinh@gmail.com

31

Nguyễn Ngọc Hân

Chuyên viên

3853.433

0939.313.563

 nnhan.khcn@dongthap.gov.vn

nguyenngochan3101@gmail.com

CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

1

Võ Hồng Vân

Chi cục trưởng

3504.485

0913.844.485

vhvan.skhcn@dongthap.gov.vn

vanvotdc@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Minh Tùng

P.Chi cục trưởng

8510.089

0917.401.859

nmtung.skhcn@dongthap.gov.vn

nguyenminhtungtdc99@yahoo.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP VÀ QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

3

Nguyễn Tấn Hùng

Trưởng phòng

3673.979

0913.757.780

nthung.skhcn@dongthap.gov.vn

hunghau_66@yahoo.com.vn

4

Nguyễn Hồng Ly

Chuyên viên

3673.979

0886.423.102

nhly.skhcn@dongthap.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Thảo

Chuyên viên

3.770277

0939518997

ntthao.khcn@dongthap.gov.vn

nguyenthanhthao452002@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

6

Nguyễn Hồng Hậu

Trưởng Phòng

8510.089

0918 271 339

nhhau.skhcn@dongthap.gov.vn

nguyenhonghaudongthap@gmail.com

7

Lê Hồng Nhân

Chuyên viên

8510.089

0376 838 995

lhnhan.skhcn@dongthap.gov.vn

lhnhan228@gmail.com

8

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

3874.878

0908.225.454

ntctu.skhcn@dongthap.gov.vn

ngtuvn@gmail.com

9

Võ Quốc Sĩ

Chuyên viên

3673.979

0766 831 318

vqsi.skhcn@dongthap.gov.vn

voquocsi@outlook.com

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ KIỂM NGHIỆM ĐỒNG THÁP

1

Nguyễn Hồng Thắng

Giám Đốc

3.890088

0918.715.588

nhthang@dongthap.gov.vn

nguyenhongthangttkt@yahoo.com

2

Lê Văn Thoại

P.Giám Đốc

3.960099

0919.447.221

lvthoai.khcn@dongthap.gov.vn

levanthoailab@yahoo.com.vn

3

Huỳnh Trung Tín

P.Giám Đốc

 

0916.777.587

httin.skhcn@dongthap.gov.vn

trungtinttkttcdlcl@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

4

Lê Tiến Huy

Trưởng phòng

3.851833

0783 450 093

lthuy.khcn@dongthap.gov.vn

tienhuy31011982@gmail.com

5

Đỗ Hồ Hòa

P. Trưởng phòng

3.851833

0939 121 282

dhhoa.khcn@dongthap.gov.vn

dohohoa1212@gmail.com

6

Huỳnh Trần Xuân Hương

Kế toán trưởng

3.851833

0777 392 663

htxhuong.khcn@dongthap.gov.vn

xuanhuongdt88@gmail.com

7

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Viên chức

3.851833

0972 393 669

ntnhoa.khcn@dongthap.gov.vn

nguyenhoadt89@gmail.com

8

Nguyễn Thị Hường

Văn Thư – Thủ quỹ

3.851833

0919 230 639

nthuong.khcn@dongthap.gov.vn

huongkhcn206@gmail.com

9

Nguyễn Thanh Hà

Viên chức

 

0907131954

ntha.khcn@dongthap.gov.vn

phuongha180388@gmail.com

10

Phan Nghĩa Bình

Tài xế

 

02773708088

 

11

Tăng Ngọc Quý

Tài xế

 

0949 891 912

 

12

Nguyễn Văn Chiến

Bảo vệ

 

0919 138 327

 

13

Mai Anh Tiến

Bảo vệ

 

0914 803 758

 

14

Nguyễn Văn Cư

Bảo vệ

 

0366 123 764

 

PHÒNG PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM

15

Võ Thị Bích Trân

Trưởng phòng

3.680066

0939 111 282

vtbtran.khcn@dongthap.gov.vn

vtbtran07@gmail.com

16

Phạm Hoàng Phi

P.Trưởng phòng

3.870834

0988 995 315

phphi.khcn@dongthap.gov.vn

phamhoangphi.h07@gmail.com

17

Huỳnh Thị Ngọc

P.Trưởng phòng

3.870834

0763 969 929

htngoc.khcn@dongthap.gov.vn

ngochuynh1084@gmail.com

18

Nguyễn Thị Hồng Sương

Viên chức

3.870834

0907 354 678

nthsuong.khcn@dongthap.gov.vn

nthsuong0402@gmail.com

19

Lê Thị Hồng Giao

Viên chức

3.870834

0945 729 995

lthgiao.khcn@dongthap.gov.vn

lthgiao2571986@gmail.com

20

Nguyễn Thị Tú Trinh

Viên chức

3.870834

0918 798 608

ntttrinh.khcn@dongthap.gov.vn

tutrinhttktdt@yahoo.com.vn

21

Bùi Thị Diễm Thảo

Viên chức

3.870834

0396 952 765

btdthao.khcn@dongthap.gov.vn

btdthao240388@gmail.com

22

Phạm Ngọc Quyên

Viên chức

3.870834

0795 942 388

pnquyen.khcn@dongthap.gov.vn

quyen_phamngoc@yahoo.com.vn

23

Võ Hoàng Khương

Viên chức

3.870834

0359 717 753

vhkhuong1994@gmail.com

24

Trần Thị Kim Xuyến

Viên chức

3.870834

0353 688 857

ttcxuyen7226@gmail.com

25

Ngô Đăng Khoa

Viên chức

3.680066

0356 620 985

ndkhoa.khcn@dongthap.gov.vn

ngokhoa2307@gmail.com

26

Đào Ngọc Duy Tùng

Viên chức

3.680066

0983 454 248

dndtung.khcn@dongthap.gov.vn

dngdtung911@gmail.com

27

Huỳnh Thị Kim Yến

Viên chức

3.680066

0932 129 284

htkyen.khcn@dongthap.gov.vn

yenhuynh456@gmail.com

28

Nguyễn Thị Kim Chi

Viên chức

3.680066

0984 723 321

ntkchi.khcn@dongthap.gov.vn

kimchinguyenthi30@gmail.com

29

Võ Hồ Phong

Viên chức

3.853431

0333 405 904

vohophong97@gmail.com

PHÒNG THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

30

Phạm Thị Hồng

Trưởng phòng

3.870835

0939 494 117

pthong.khcn@dongthap.gov.vn

phhong1987@gmail.com

31

Võ Tuấn Anh

Viên chức

3.870835

0348 586 008

vtanh.khcn@dongthap.gov.vn

tuananh.caolanh050@gmail.com

32

Lê Tuấn

Viên chức

3.870835

0368 926 860

ltuan.khcn@dongthap.gov.vn

letuanbvtv11@gmail.com

33

Phan Hồng Nhung

Viên chức

3.870835

0357 098 963

phnhung.khcn@dongthap.gov.vn

hongnhungphan1993@gmail.com

34

Nguyễn Thị Trúc Ly

Viên chức

3.870835

0774011992

nttly.khcn@dongthap.gov.vn

truclynvk9@gmail.com

PHÒNG TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

           

35

Phạm Duy

Trưởng phòng

3.852908

0909 051 955

pduy.khcn@dongthap.gov.vn

phamduyttkt@gmail.com

36

Bùi Trần Tiến

Viên chức

3.890055

0949 118 698

bttien.khcn@dongthap.gov.vn

buitrantien92@gmail.com

37

Nguyễn Thống Nhứt

Viên chức

3.770277

919099035

ntnhut.khcn@dongthap.gov.vn

gianguyendesigndt@gmail.com

38

Võ Hoàng Việt

Viên chức

3.890055

0911 213 118

vhvietkhmt@gmail.com

PHÒNG KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN

39

Phạm Tứ Được

Trưởng phòng

3.770277

0908999962

ptduoc.khcn@dongthap.gov.vn

duocpt1506@gmail.com

40

Trần Duy Thanh

P.Trưởng phòng

3.770277

974369696

tdthanh.khcn@dongthap.gov.vn

duythanh0888@gmail.com

41

Trần Phú Nghiệp

Viên chức

3.770277

0919961132

tpnghiep.khcn@dongthap.gov.vn

tranphunghiep@gmail.com

42

Phạm Toàn Trung

Viên chức

3.770277

0358974101

pttrung.khcn@dongthap.gov.vn

phamtoantrung08@gmail.com

43

Mai Phước Duy

Viên chức

3.770277

0939611118

mpduy.khcn@dongthap.gov.vn

maiphuocduy261992@gmail.com

44

Hồ Quốc Khánh

Viên chức

3.853431

0939 771 359

 hoquockhanh2571969@gmail.com

45

Phạm Tấn Vinh

Viên chức

3.853431

0368298878

phamtanvinh1998@gmail.com