VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 122/QĐ-SKHCN 07/07/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp công nghệ cải tiến hệ thống xử lý nước ngầm ô nhiễm Arsen phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 121/QĐ-SKHCN 07/07/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020 - Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Khô Phú Thọ
3 120/QĐ-SKHCN 07/07/2020 Quyết định về việc xếp mức phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức thanh tra viên - Nguyễn Thanh Phong
4 119/QĐ-SKHCN 07/07/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức - Huỳnh Thị Huỳnh Mai
5 118/QĐ-SKHCN 07/07/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức - Huỳnh Thị Kim Phượng
6 871/SKHCN-QLKH 06/07/2020 V/v gia hạn thời gian thực hiện đề tài: nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá và quản lý chất lượng cầu giao thông nông thôn tỉnh Đồng Tháp
7 870/SKHCN-QLCN 06/07/2020 V/v đăng ký tham dự hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo hộ và khai thác quyền SHTT đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”
8 869/BC-SKHCN 06/07/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội
9 868/SKHCN-QLCN 06/07/2020 V/v mời tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiệm về quản lý sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý
10 867/TB-SKHCN 06/07/2020 Thông báo về việc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Nuôi lươn đồng (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn nước tại thị xã Hồng Ngự
11 866/SKHCN-QLKH 06/07/2020 V/v họp Hội đồng tư vấn xác dịnh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - “Nuôi lươn đồng (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn nước tại thị xã Hồng Ngự
12 865/SKHCN-QLKH 06/07/2020 V/v họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Nuôi lươn đồng (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn nước tại thị xã Hồng Ngự
13 864/TB-SKHCN 06/07/2020 Thông báo về việc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Nghiên cứu quy trình xử lý nước thải nuôi lươn bằng hình thức thuỷ canh tại huyện Tam Nông
14 863/SKHCN-QLKH 06/07/2020 V/v họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Nghiên cứu quy trình xử lý nước thải nuôi lươn bằng hình thức thuỷ canh tại huyện Tam Nông
15 862/SKHCN-QLKH 06/07/2020 V/v họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Nghiên cứu quy trình xử lý nước thải nuôi lươn bằng hình thức thuỷ canh tại huyện Tam Nông
16 861/TB-SKHCN 03/07/2020 Thông báo Về việc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ truy xuất thông tin khoa học công nghệ, công tác tổng hợp và quản lý ngành
17 860/SKHCN-QLKH 03/07/2020 V/v họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ truy xuất thông tin khoa học công nghệ, công tác tổng hợp và quản lý ngành
18 859/TB-SKHCN 03/07/2020 Thông báo về việc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Xây dựng hệ thống hỗ trợ hoạt động học tập bồi dưỡng trực tuyến
19 858/SKHCN-QLKH 03/07/2020 V/v họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Xây dựng hệ thống hỗ trợ hoạt động học tập bồi dưỡng trực tuyến
20 857/SKHCN-QLKH 03/07/2020 V/v họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Xây dựng hệ thống hỗ trợ hoạt động học tập bồi dưỡng trực tuyến