VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 90/QĐ-SKHCN 11/06/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra định kỳ về tiến độ, nội dung và tình hình sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
2 89/QĐ-SKHCN 11/06/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh - Nghiên cứu, đánh giá ô nhiễm mùi và từ đó đề xuất giải pháp kiểm soát mùi tại tỉnh Đồng Tháp
3 728/SKHCN-KHTC 11/06/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm
4 727/TTr-SKHCN 11/06/2020 Tờ trình về việc đề nghị thẩm định Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê
5 726/TB-SKHCN 11/06/2020 Thông báo Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
6 725/SKHCN-QLKH 11/06/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
7 724/SKHCN-QLKH 11/06/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
8 723/KH-SKHCN 11/06/2020 Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (Đợt 1 năm 2020)
9 88/QĐ-SKHCN 10/06/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Vận động thực hiện dân chủ ở cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ
10 722/SKHCN-KHTC 10/06/2020 V/v báo cáo rà soát tình hình ước thực hiện NSNN năm 2020
11 721/SKHCN-TĐC 10/06/2020 V/v đề xuất thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996
12 720/SKHCN-TĐC 10/06/2020 V/v hướng dẫn thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
13 719/BC-SKHCN 10/06/2020 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 06 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
14 718/SKHCN-QLCN 10/06/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch
15 717/SKHCN-TTKĐKN 10/06/2020 V/v đề nghị thẩm định định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
16 716/BC-KTĐ4 09/06/2020 Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Khối thi đua 4A
17 715/BC-KTĐ4A 09/06/2020 Báo cáo sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
18 714/BC-KTĐ4 09/06/2020 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Khối 4A, giai đoạn 2016-2020, phương hướng hoạt động giai đoạn 2020-2025
19 713/BC-SKHCN 09/06/2020 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành 6 tháng đầu năm 2020
20 712/BC-SKHCN 09/06/2020 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành tháng 6 năm 2020