VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 711/BC-SKHCN 09/06/2020 Báo cáo số liệu phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại (Từ ngày 05/5/2020 đến ngày 06/6/2020)
2 710/SKHCN-VP 09/06/2020 V/v cung cấp thông tin, danh sách Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã phục vụ cho việc đánh giá DDCI năm 2019
3 709/SKHCN-QLKH 09/06/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
4 708/SKHCN-VP 09/06/2020 V/v góp ý về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết
5 707/SKHCN-KHTC 09/06/2020 V/v mời bàn giao xe ô tô
6 706/SKHCN-VP 09/06/2020 V/v đăng ký tham quan thực tế các mô hình, cách làm hay về cải cách hành chính
7 705/SKHCN-VP 09/06/2020 V/v đăng ký Khoá đào tạo cơ bản nâng cao năng lực xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
8 704/TTr-SKHCN 09/06/2020 Tờ trình về việc ban hành “cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”
9 703/SKHCN-VP 09/06/2020 V/v đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số
10 702/SKHCN-VP 09/06/2020 V/v thực hiện công tác tổ chức bộ máy đối với các đơn vị trực thuộc
11 701/GUQ-SKHCN 09/06/2020 Giấy ủy quyền về việc dự Họp hội đồng thông qua hồ sơ huyện nông thôn mới Tháp Mười
12 700/TB-SKHCN 09/06/2020 Thông báo kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phi đăng ký mã số mã vạch của Hộ Kinh Doanh Như Lan
13 699/SKHCN-VP 08/06/2020 V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân
14 698/SKHCN-QLCN 08/06/2020 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy định xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 697/SKHCN-VP 08/06/2020 V/v đăng ký danh sách tham dự tập huấn điều tra thống kê KH&CN năm 2020
16 696/SKHCN-VP 08/06/2020 V/v đăng ký Khoá đào tạo cơ bản nâng cao năng lực xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
17 695/TB-SKHCN 08/06/2020 Thông báo Kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phi đăng ký mã số mã vạch của Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Thông Bình
18 694/BC-SKHCN 08/06/2020 Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa cà phê và nước uống đóng chai lưu thông trên thị trường
19 693/SKHCN-QLCN 08/06/2020 V/v đề nghị cho phép sử dụng địa danh “Tân Hồng” và xác nhận Bản đồ vùng địa lý để đang ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tân Hồng, hình”
20 692/SKHCN-QLCN 08/06/2020 V/v đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động quy hoạch, sản xuất, kinh doanh sản phẩm mít xuất khẩu