VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 669/2020/HĐ-SKHCN 03/06/2020 Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ
2 668/SKHCN-QLCN 03/06/2020 V/v góp ý đầu tư dự án Trạm cấp nước Bình Tấn của Công ty TNHH MTV Hải Dương Đồng Tháp
3 667/BC-SKHCN 02/06/2020 Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương
4 666/SKHCN-QLCN 02/06/2020 V/v tham quan, tìm hiểu mô hình, công nghệ xử lý rác thải tại tỉnh Hà Nam và Thái Bình
5 665/SKHCN-VP 02/06/2020 V/v cung cấp số liệu phục vụ báo cáo phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020
6 663/KTĐ4A-VP 02/06/2020 Giấy mời tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến Khối thi đua 4A giai đoạn 2020-2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
7 662/KTĐ4A-VP 02/06/2020 Giấy mời tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến Khối thi đua 4A giai đoạn 2020-2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
8 661/BC-SKHCN 02/06/2020 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
9 660/SKHCN-QLKH 02/06/2020 V/v họp thẩm định dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ
10 659/BC-SKHCN 02/06/2020 Báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng năm 2020
11 658/GUQ-SKHCN 02/06/2020 Giấy ủy quyền về việc xử lý công việc
12 657/SKHCN-VP 01/06/2020 V/v lấy ý kiến đối với góp ý về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
13 656/SKHCN-VP 01/06/2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết
14 655/SKHCN-QLCN 01/06/2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đồng Tháp, hình”
15 654/SKHCN-VP 01/06/2020 V/v đăng ký tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
16 86/QĐ-SKHCN 29/05/2020 Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Thanh Phong giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
17 85/QĐ-SKHCN 29/05/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tùng giữ chức Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
18 84/QĐ-SKHCN 29/05/2020 Quyết định về điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm
19 653/SKHCN-QLCN 29/05/2020 V/v mời họp
20 652/SKHCN-QLCN 29/05/2020 V/v đăng ký tham dự Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ IV