VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1035/TB-SKHCN 05/08/2020 Thông báo kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phi đăng ký mã số mã vạch của Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thanh Tâm
2 1034/TB-SKHCN 05/08/2020 Thông báo kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phi đăng ký mã số mã vạch của Hộ Kinh Doanh Thành Giàu
3 1033/SKHCN-QLCN 05/08/2020 V/v góp ý Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Tân Hồng”
4 1032/SKHCN-VP 05/08/2020 V/v phấn đấu hoàn thành các nội dung thi đua năm 2020
5 1031/SKHCN-QLKH 05/08/2020 V/v cử người tham gia hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp cơ sở
6 1030/SKHCN-VP 05/08/2020 V/v đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia
7 1028/SKHCN-QLCN 04/08/2020 V/v dừng thực hiện kết nối chuyển giao công nghệ giữa Trường ĐH BK TP.HCM với doanh nghiệp năm 2020
8 1027/SKHCN-QLCN 04/08/2020 V/v dừng thực hiện kết nối chuyển giao công nghệ giữa Trường ĐH BK TP.HCM với doanh nghiệp năm 2020
9 1026/SKHCN-QLKH 04/08/2020 V/v tham vấn ý kiến chuyên môn về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh - Dự án nâng cao năng lực quản trị thực thi chiến lược về đổi mới sáng tạo hướng đến nâng cao hoạt động hiệu quả của doanh nhân – doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025
10 1025/SKHCN-VP 04/08/2020 V/v xây dựng bộ chỉ tiêu báo cáo
11 1024/KH-SKHCN 04/08/2020 Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
12 1022/SKHCN-VP 04/08/2020 V/v đề nghị điều chỉnh các bước thực hiện TTHC trực tuyến
13 1021/SKHCN-VP 04/08/2020 Vv góp ý Quyết định công bố danh mục, lộ trình cung cấp TTHC trực tuyến trên Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
14 150/QĐ-SKHCN 03/08/2020 Quyết định về việc điều chỉnh giảm dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
15 1020/SKHCN-QLKH 03/08/2020 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi
16 1019/SKHCN-QLCN 03/08/2020 V/v Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020
17 1018/SKHCN-TĐC 03/08/2020 V/v góp ý dự thảo Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 149/QĐ-SKHCN 31/07/2020 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ
19 1017/SKHCN-VP 31/07/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
20 1016/SKHCN-QLCN 31/07/2020 V/v cho ý kiến về kiến nghị của Công ty TNHH SX TM DV Đồng Thắng