DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL

            DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL 

Công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
I Lãnh đạo Sở      
1 Đoàn Thanh Bình Giám đốc 0939189078 dtbinh@dongthap.gov.vn
2 Nguyễn Thành Giang Phó Giám đốc 0918331969 ntgiang@dongthap.gov.vn
3 Nguyễn Tấn Hoàng Phó Giám đốc 0913794800 nthoang@dongthap.gov.vn
4 Nguyễn Lâm Thanh Thủy Phó Giám đốc 0919466866 nltthuy@dongthap.gov.vn
II Văn phòng Sở   02773873999  
5 Nguyễn Quốc Cường Phó Chánh VP (phụ trách) 0918000114 nqcuong@dongthap.gov.vn
6 Nguyễn Thanh Thảo Phó Chánh VP 0949969134 ntthao@dongthap.gov.vn
7 Trương Thị Kim Duyên Kế toán 0939065706 ttkduyen@dongthap.gov.vn
8 Nguyễn Thị Nhi Chuyên viên 0977476233 ntnhi@dongthap.gov.vn
9 Võ Hồng Cẩm Giang Văn thư 0939272887 vhcgiang@dongthap.gov.vn
10 Phạm Văn Phương Tài xế 0918200866  
11 Nguyễn Văn Thành Tài xế 0913767757  
12 Nguyễn Văn Tiếp Bảo vệ 0975407531  
13 Nguyễn Thành Tâm Bảo vệ 0768814868  
14 Nguyễn Thị Thuận Phục vụ 0983758937  
III Phòng Công nghệ thông tin   02773871955  
15 Đoàn Hùng Vũ Trưởng phòng 0918366566 dhvu@dongthap.gov.vn
16 Lê Thị Kim Loan Phó Trưởng phòng 0939377466 ltkloan@dongthap.gov.vn
17 Châu Văn Tiền Chuyên viên 0917116189 cvtien@dongthap.gov.vn
18 Huỳnh Thị Bích Ngọc Chuyên viên 0932986909 htbngoc@dongthap.gov.vn
19 Hồ Yến Nhi Chuyên viên 0766730269 hynhi@dongthap.gov.vn
IV Phòng Bưu chính - Viễn thông   02773873996  
20 Phạm Minh Ngọc Trưởng phòng 0918533133 pmngoc@dongthap.gov.vn
21 Đỗ Đức Thông Phó Trưởng phòng 0913116465 ddthong@dongthap.gov.vn
22 Nguyễn Phúc Tâm  Chuyên viên 0916339977 nptam@dongthap.gov.vn
23 Ngô Bá Toàn Chuyên viên 0939706989 nbtoan@dongthap.gov.vn
24 Dương Thị Thúy Kiều Chuyên viên 0931062626 dttkieu@dongthap.gov.vn
V Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản    02773877898  
25 Vũ Thị Thu Hường Trưởng phòng 0918611711 vtthuong@dongthap.gov.vn
26 Nguyễn Ngọc Thủy Phó Trưởng phòng 0939360099 nnthuy@dongthap.gov.vn
27 Lê Quang Hiệp Chuyên viên 0913887253 lqhiep@dongthap.gov.vn
28 Hồ Hồng Thẩm Chuyên viên 0917890369 hhtham@dongthap.gov.vn
29 Nguyễn Thị Ngọc Hân Chuyên viên 0935090600 ngochan@dongthap.gov.vn
VI Thanh tra Sở      
30 Lê Thị Thanh Trúc Chánh Thanh tra 0912862863 ltttruc@dongthap.gov.vn
VII Trung tâm Chuyển đổi số   02773876667  
31 Trần Nghĩa Phương Giám đốc 0918910018 tnphuong@dongthap.gov.vn
32 Lê Trần Mỹ Dung Phó TP Điều hành thông minh - Tổng hợp 0939236669 ltmdung@dongthap.gov.vn
33 Huỳnh Anh Huy Chuyên viên Phòng Điều hành thông minh - Tổng hợp 0907801444 hahuy@dongthap.gov.vn
34 Nguyễn Kim Hoàng Chuyên viên Phòng Điều hành thông minh - Tổng hợp 0868964278 nkhoang@dongthap.gov.vn
35 Nguyễn Quốc Vinh  Trưởng phòng Hạ tầng - An toàn thông tin  0919029099 nqvinh@dongthap.gov.vn
36 Nguyễn Phi Tân  Phó Trưởng phòng Hạ tầng - An toàn thông tin 0939226986 nptan@dongthap.gov.vn
37 Bùi Minh Thiện Chuyên viên Phòng Hạ tầng - An toàn thông tin 0939282986 bmthien@dongthap.gov.vn
38 Lục Gia Hùng Chuyên viên Phòng Hạ tầng - An toàn thông tin 0939334531 lghung@dongthap.gov.vn
39 Nguyễn Thiện Bình Chuyên viên Phòng Hạ tầng - An toàn thông tin 0907874864 ntbinh@dongthap.gov.vn
40 Nguyễn Sơn Tùng Chuyên viên Phòng Hạ tầng - An toàn thông tin 0972187784 nstung@dongthap.gov.vn
41 Trần Phước Dư Trưởng phòng Phát triển phần mềm 0974302766 du.tranphuoc@dongthap.gov.vn
42 Văng Quang Trung  Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm 0945980001 vqtrung@dongthap.gov.vn
43 Nguyễn Minh Luân Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm 0967923639 nmluan@dongthap.gov.vn
44 Nguyễn Tuấn Kiệt (MP) Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm 0971136408 kiet.nguyentuan@dongthap.gov.vn
45 Nguyễn Tuấn Kiệt (P1) Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm 0836980284 ntkiet@dongthap.gov.vn
46 Nguyễn Thanh Hoài Chuyên viên Phòng Phát triển phần mềm 0915475700 nthoai@dongthap.gov.vn

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin