Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 31/CT-TTg 21/12/2023 Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
2 78/NQ-CP 18/06/2022 Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3 112/2024/Qh15 18/01/2024 Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam
4 111/2024/QH15 18/01/2024 Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
5 110/2023/QH15 29/11/2023 Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
6 109/2023/QH15 29/11/2023 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
7 108/2023/QH15 29/11/2023 Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”
8 107/2023/QH15 29/11/2023 Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu
9 106/2023/QH15 28/11/2023 Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ
10 105/2023/QH15 10/11/2023 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
11 104/2023/QH15 10/11/2023 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
12 103/2023/QH15 09/11/2023 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
13 96/2023/QH15 23/06/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
14 32/2024/QH15 18/01/2024 Luật Các tổ chức tín dụng
15 31/2024/QH15 18/01/2024 Luật Đất đai
16 24/2023/QH15 24/11/2023 Luật Viễn thông
17 28/2023/QH15 27/11/2023 Luật Tài nguyên nước
18 25/2023/QH15 24/11/2023 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
19 27/2023/QH15 27/11/2023 Luật Nhà ở
20 30/2023/QH15 28/11/2023 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
21 29/2023/QH15 28/11/2023 Luật Kinh doanh bất động sản
22 26/2023/QH15 27/11/2023 Luật căn cước
23 15/2023/QH15 09/01/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh
24 10/2022/QH15 10/11/2022 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
25 11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra
26 09/2022/QH15 09/11/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
27 14/2022/QH15 15/11/2022 Luật phòng, chống rửa tiền
28 12/2022/QH15 14/11/2022 Luật phòng, chống bạo lực gia đình
29 15/2023QH15 09/01/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh
30 12/2022/QH15 14/11/2022 Luật Dầu khí
31 75/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV
32 73/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
33 74/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
34 70/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
35 68/2022/QH15 10/11/2022 Nghi quyet ve phat trien KTXH nam 2023
36 69/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về dự toán ngân sách 2023

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin