Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 9

Trang chủ SD_NGHI QUYET HDND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 9

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 9

STT

Nội dung

File tải

1

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc năm 2020

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

2

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 từ Ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ.

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

3

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công cuối năm 2019 từ Ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ.

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

4

Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ Ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ.

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

5

Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách thành phố Sa Đéc năm 2020

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

Có thể bạn quan tâm