Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giáo dục, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách để con người phát triển toàn diện, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; 80% và đến năm 2030 đạt 100% hộ gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; đạt 80% và đến năm 2030 đạt trên 95% công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hàng năm 100% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục được tham gia sinh hoạt về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình...

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về gia đình; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Định kỳ kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm đảm bảo đạt hiệu quả Kế hoạch đề ra; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình, ưu tiên vùng nông thôn, vùng biên giới và nơi có khu công nghiệp, khu chế xuất; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người lao động tham gia học tập nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây./.

Nguyễn Toàn