Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Cơ cấu tổ chức Thông báo

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Ngày 23/12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 4260/TB-SVHTTDL về kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.