Xuất bản thông tin

null Công bố Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL

Chi tiết bài viết Thủ tục hành chính

Công bố Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL

Ban Biên tập giới thiệu đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về Quyết định công bố Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh