Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyên truyền Thể lệ Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ II

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo tuyên truyền Thể lệ Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ II

Ngày 13/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 633/SVHTTDL v/v đề nghị phối hợp tuyên truyên Thể lệ Giai thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ II.

Mời các tác giả, nhóm tác giả trên địa bàn tỉnh xem chi tiết văn bản và thể lệ cuộc thi Tại đây.