Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi "Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Sơn La"

Chi tiết bài viết Thông báo

Tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi "Sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Sơn La"

Ngày 08/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La có văn bản đề nghị hỗ trợ tuyên truyền, cung cấp thông tin về cuộc thi “Sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Sơn La”.

Ban biên tập trang tin thông tin đến các cá nhân, tổ chức quan tâm và hưởng ứng tham gia cuộc thi, xem chi tiết Kế hoạch và thể lệ cuộc thi tại đây.