Xuất bản thông tin

null Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Chi tiết bài viết Thông báo

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Bộ.

Theo đó, có 4 thủ tục hành chính cấp tỉnh (gồm Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điểu kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường) và 02 thủ tục hành chính cấp huyện (gồm cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke) được sửa đổi, bổ sung. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là cơ quan thực hiện.

Việc thực hiện các thủ tục hành chính này được căn cứ theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019 và Thông tư số 01/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2021.

Mời quý đọc giả, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xem chi tiết nội dung văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại đây.

Ban Biên tập