Xuất bản thông tin

null Hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hưởng ứng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền sự kiện mang tính lịch sử của đất nước.

Theo đó, ngoài việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo mở chuyên mục Diễn đàn Văn hóa trên Website Thư viện tỉnh Đồng Tháp, liên kết Trang tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm chia sẻ những bài viết xoay quanh sự kiện Hội nghị Văn hóa toàn quốc từ Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương, Trang tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Quân đội nhân dân, Báo Tuổi trẻ… Đồng thời thực hiện 10 infographic giới thiệu sách chủ đề “Bác Hồ với Văn hóa – Nghệ thuật” nhằm tuyên truyền quan điểm của Bác: “Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Từ ngày 23 đến 25/11/2021, Thư viện Tỉnh tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến Diễn đàn Văn hóa tìm hiểu kiến thức chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trên kênh Youtube để cán bộ, công chức, viên chức và người dân nghiên cứu, tìm hiểu và giao lưu kiến thức với 20 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về văn hóa và sự kiện Hội nghị Văn hóa toàn quốc đang diễn ra.

Đặc biệt, Thư viện Tỉnh đã thực hiện video clip tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề “Hồ Chí Minh – Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” giới thiệu chùm sách gồm nhiều tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Văn hoá”, “Con người xã hội chủ nghĩa”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá Đảng”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền văn hoá mới ở Việt Nam”… đăng tải trên Kênh Youtube phục vụ rộng rãi người xem để tuyên truyền.

Các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng được thực hiện kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tuyên truyền về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua, kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác văn hóa, văn nghệ …, để từ đó bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên cùng chung tay xây dựng môi trường văn hoá tạo động lực cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương Đất Sen hồng nói riêng.

Một số hình ảnh:

Ảnh 1: Infographic giới thiệu sách chủ đề “Bác Hồ với Văn hóa – Nghệ thuật”

Ảnh 2: Thư viện tỉnh Đồng Tháp thực hiện video clip giới thiệu sách chủ đề “Hồ Chí Minh – Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Ảnh 3: Đa dạng các nội dung Chuyên mục Diễn đàn Văn hóa truyền thông Hội nghị Văn hóa

Ảnh 4: Thể lệ Chương trình giao lưu trực tuyến Diễn đàn văn hóa tìm hiểu kiến thức chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trên kênh Youtube

Tin: Thanh Duyên

Ảnh: Kim Dung, Phát Huy