Ứng dụng lồng nhau

Video OCOP

{uuid=16a053c6-7615-1dae-e42e-6af34dc1bee6, id=10814444, resourcePrimKey=10814445, groupId=34223, companyId=34201, userId=699024, userName=Thanh Toàn, createDate=2022-04-28 16:49:26.404, modifiedDate=2022-04-28 16:49:26.495, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=10814443, version=1.0, urlTitle=%C4%90%C3%A1nh-gi%C3%A1-x%E1%BA%BFp-h%E1%BA%A1ng-sao-cho-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-ocop, content=

]]>
, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-04-28 16:49:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=false, smallImageId=10814447, smallImageURL=, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=699024, statusByUserName=Thanh Toàn, statusDate=2022-04-28 16:49:26.495}
Đánh giá, xếp hạng sao cho sản phẩm OCOP
{uuid=c8299037-e8c7-1ef5-12a0-78c2ea39df11, id=10814407, resourcePrimKey=10814408, groupId=34223, companyId=34201, userId=699024, userName=Thanh Toàn, createDate=2022-04-28 16:48:56.378, modifiedDate=2022-04-28 16:48:56.532, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=10814406, version=1.0, urlTitle=t%E1%BA%A1o-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-cho-h%E1%BA%A1t-g%E1%BA%A1o-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p, content=

]]>
, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-04-28 16:48:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=false, smallImageId=10814410, smallImageURL=, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=699024, statusByUserName=Thanh Toàn, statusDate=2022-04-28 16:48:56.532}
Tạo câu chuyện cho hạt gạo Đồng Tháp
{uuid=835ed9d5-d500-89e8-38d4-6fbed1b2f3d4, id=10814392, resourcePrimKey=10814393, groupId=34223, companyId=34201, userId=699024, userName=Thanh Toàn, createDate=2022-04-28 16:48:27.39, modifiedDate=2022-04-28 16:48:27.635, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=10814391, version=1.0, urlTitle=g%E1%BB%ADi-v%C4%83n-h%C3%B3a-v%C3%A0o-trong-t%E1%BB%ABng-n%C3%B4ng-s%E1%BA%A3n, content=

]]>
, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-04-28 16:47:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=false, smallImageId=10814395, smallImageURL=, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=699024, statusByUserName=Thanh Toàn, statusDate=2022-04-28 16:48:27.635}
Gửi văn hóa vào trong từng nông sản
{uuid=c9f0ca7a-cc27-6b2b-d139-d38d6786be56, id=10812545, resourcePrimKey=10812546, groupId=34223, companyId=34201, userId=699024, userName=Thanh Toàn, createDate=2022-04-28 14:37:47.064, modifiedDate=2022-04-28 14:37:47.139, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=10812544, version=1.0, urlTitle=ocop-ch%E1%BA%AFp-c%C3%A1nh-cho-t%C3%A0i-nguy%C3%AAn-b%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%8Ba, content=

]]>
, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-04-28 14:37:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=false, smallImageId=10812548, smallImageURL=, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=699024, statusByUserName=Thanh Toàn, statusDate=2022-04-28 14:37:47.139}
OCOP chắp cánh cho tài nguyên bản địa
{uuid=e42df46e-cdb6-2fda-b760-0ec510a9eaa5, id=10812530, resourcePrimKey=10812531, groupId=34223, companyId=34201, userId=699024, userName=Thanh Toàn, createDate=2022-04-28 14:37:11.036, modifiedDate=2022-04-28 14:37:11.206, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=10812529, version=1.0, urlTitle=ti%E1%BB%81m-n%C4%83ng-ocop-t%E1%BB%AB-sen-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p, content=

]]>
, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-04-28 14:36:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=false, smallImageId=10812533, smallImageURL=, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=699024, statusByUserName=Thanh Toàn, statusDate=2022-04-28 14:37:11.206}
Tiềm năng OCOP từ sen Đồng Tháp
{uuid=000363a0-b595-a9c5-24ce-fb1311cbd2f0, id=10812515, resourcePrimKey=10812516, groupId=34223, companyId=34201, userId=699024, userName=Thanh Toàn, createDate=2022-04-28 14:36:20.21, modifiedDate=2022-04-28 14:36:20.438, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=10812514, version=1.0, urlTitle=ch%E1%BA%BF-bi%E1%BA%BFn-n%C3%B4ng-s%E1%BA%A3n-v%C3%A0-t%E1%BA%A1o-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-cho-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m, content=

]]>
, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-04-28 14:35:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=false, smallImageId=10812518, smallImageURL=, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=699024, statusByUserName=Thanh Toàn, statusDate=2022-04-28 14:36:20.438}
Chế biến nông sản và tạo câu chuyện cho sản phẩm

Xuất bản thông tin

y nghia ocop bo tieu chi quy trinh danh gia
Ảnh đẹp Đồng Tháp

Xuất bản thông tin

Cơ quan phát ngôn chính thống của UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh - 0277.3851431

Liên hệ: Quảng cáo | Ban Biên tập | Cộng tác| Sơ đồ website

Điện thoại: 0277.3853949 – 0277.3853744 | Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh