Xuất bản thông tin

Ảnh đẹp Đồng Tháp
Video
{uuid=16a053c6-7615-1dae-e42e-6af34dc1bee6, id=10814444, resourcePrimKey=10814445, groupId=34223, companyId=34201, userId=699024, userName=Thanh Toàn, createDate=2022-04-28 16:49:26.404, modifiedDate=2022-04-28 16:49:26.495, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=10814443, version=1.0, urlTitle=%C4%90%C3%A1nh-gi%C3%A1-x%E1%BA%BFp-h%E1%BA%A1ng-sao-cho-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-ocop, content=

]]>
, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-04-28 16:49:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=false, smallImageId=10814447, smallImageURL=, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=699024, statusByUserName=Thanh Toàn, statusDate=2022-04-28 16:49:26.495}
{uuid=c8299037-e8c7-1ef5-12a0-78c2ea39df11, id=10814407, resourcePrimKey=10814408, groupId=34223, companyId=34201, userId=699024, userName=Thanh Toàn, createDate=2022-04-28 16:48:56.378, modifiedDate=2022-04-28 16:48:56.532, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=10814406, version=1.0, urlTitle=t%E1%BA%A1o-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-cho-h%E1%BA%A1t-g%E1%BA%A1o-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p, content=

]]>
, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-04-28 16:48:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=false, smallImageId=10814410, smallImageURL=, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=699024, statusByUserName=Thanh Toàn, statusDate=2022-04-28 16:48:56.532}
{uuid=835ed9d5-d500-89e8-38d4-6fbed1b2f3d4, id=10814392, resourcePrimKey=10814393, groupId=34223, companyId=34201, userId=699024, userName=Thanh Toàn, createDate=2022-04-28 16:48:27.39, modifiedDate=2022-04-28 16:48:27.635, folderId=0, classNameId=0, classPK=0, treePath=/, articleId=10814391, version=1.0, urlTitle=g%E1%BB%ADi-v%C4%83n-h%C3%B3a-v%C3%A0o-trong-t%E1%BB%ABng-n%C3%B4ng-s%E1%BA%A3n, content=

]]>
, DDMStructureKey=43041, DDMTemplateKey=43055, defaultLanguageId=vi_VN, layoutUuid=, displayDate=2022-04-28 16:47:00.0, expirationDate=null, reviewDate=null, indexable=true, smallImage=false, smallImageId=10814395, smallImageURL=, lastPublishDate=null, status=0, statusByUserId=699024, statusByUserName=Thanh Toàn, statusDate=2022-04-28 16:48:27.635}

Xuất bản thông tin

Cơ quan phát ngôn chính thống của UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh - 0277.3851431

Liên hệ: Quảng cáo | Ban Biên tập | Cộng tác| Sơ đồ website

Điện thoại: 0277.3853949 – 0277.3853744 | Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh