VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 126/UBND-HC 27/01/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị
2 131/UBND-HC 27/01/2022 V/v đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quí II năm 2022
3 53/KH-UBND 27/01/2022 Về việc phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
4 122/UBND-HC 26/01/2022 Chủ trương sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
5 121/UBND-HC 26/01/2022 Chủ trương sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện để thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu thi công công trình Công viên Văn hóa Nguyễn Tất Thành
6 49/KH-UBND 26/01/2022 Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
7 52/KH-UBND 26/01/2022 Phối hợp hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn tự tạo việc làm cho người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản bằng xung điện trên địa bàn huyện Hồng Ngự
8 50/KH-UBND 26/01/2022 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
9 51/KH-UBND 26/01/2022 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
10 40/BC-UBND 26/01/2022 Tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện đến 12 giờ ngày 26/01/2022
11 117/UBND-HC 26/01/2022 V/v báo cáo thống kê định kỳ ngành Nông nghiệp và PTNT
12 119/UBND-HC 26/01/2022 V/v chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kinh phí trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
13 123/UBND-HC 26/01/2022 V/v thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
14 116/UBND-HC 26/01/2022 V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn Huyện
15 416/QĐ-UBND 26/01/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Hồng Ngự
16 41/KH-UBND 25/01/2022 Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hồng Ngự năm 2022
17 39/KH-UBND 25/01/2022 Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
18 46/KH-UBND 25/01/2022 Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 42/KH-UBND 25/01/2022 Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Hồng Ngự, năm 2022
20 40/KH-UBND 25/01/2022 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự