VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1354/UBND-HC 29/08/2021 V/v rà soát thực tế số tổ, hộ, nhân khẩu trên địa bàn các xã, thị trấn
2 1339/UBND-HC 28/08/2021 chủ trương và cấp kinh phí cho Phòng Y tế thực hiện mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện
3 1340/UBND-HC 28/08/2021 cấp tạm ứng ngân sách cho UBND xã Thường Phước 1 để sửa chữa chợ Bách hóa Thường Phước và 60 kiot làm khu cách ly tập trung
4 146/TB-UBND 28/08/2021 Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo phong, chông dich bệnh Covid-19 huyện Hồng Ngự
5 145/TB-UBND 28/08/2021 Về việc phân công nhiệm vụ đối với thành viên và chế độ hoạt động của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hồng Ngự
6 269/BC-UBND 27/08/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 27/8/2021
7 267/BC-UBND 27/08/2021 Về tình hình sử dụng và nhu cầu kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện (đến ngày 26/8/2021)
8 10910/QĐ-UBND 27/08/2021 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bờ bao khu 127ha
9 10928/QĐ-UBND 27/08/2021 Về việc thay đổi Trưởng Tiểu ban điều trị thuộc Ban Chỉ đạo phong, chông dịch bệnh Covid-19 huyện Hồng Ngự
10 266/BC-UBND 26/08/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 26/8/2021
11 226/KH-UBND 26/08/2021 Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR diện rộng trong cộng đồng để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
12 263/BC-UBND 25/08/2021 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tê - xa hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2021
13 225/KH-UBND 25/08/2021 Hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự từ ngày 26/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021
14 1321/UBND-HC 25/08/2021 V/v quản lý và sử dụng kinh phí vận động phòng chống dịch bệnh Covid-19
15 1328/UBND-HC 25/08/2021 V/v triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia
16 1317/UBND-HC 24/08/2021 V/v tăng cường các nhiệm vụ phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
17 1318/UBND-HC 24/08/2021 V/v đăng ký vốn sự nghiệp Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021
18 259/BC-UBND 24/08/2021 Đánh giá kết quả 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết ố 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 10888a/QĐ-UBND 20/08/2021 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường bờ kè thị trấn Thường Thới Tiền đến bờ bao 127ha
20 245/BC-UBND 20/08/2021 Sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin