VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 961/TTr-SKHCN 21/07/2020 Tờ trình Về việc điều chỉnh nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
2 960/SKHCN-KHTC 21/07/2020 V/v cung cấp số liệu
3 959/SKHCN-QLCN 21/07/2020 V/v mời dự họp xác định dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020
4 958/SKHCN-TTra 21/07/2020 V/v đăng ký tham gia tập huấn phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại
5 957/BC-SKHCN 21/07/2020 Báo cáo kết quả thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2020 (phục vụ kiểm tra ISO ngày 21/7/2020)
6 137/QĐ-SKHCN 21/07/2020 Quyết định Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 121/QĐ-SKHCN ngày 07/7/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
7 956/KH-SKHCN 20/07/2020 Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 955/TB-SKHCN 20/07/2020 Thông báo Kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phi đăng ký mã số mã vạch của Hộ Kinh Doanh Si Rô Hoa Hồng Thi Thơ
9 954/KH-SKHCN 20/07/2020 Kế hoạch Tham dự Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ IV
10 953/SKHCN-VP 20/07/2020 V/v chuẩn bị nội dung tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
11 952/KH-SKHCN 20/07/2020 Kế hoạch Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
12 951/GM-SKHCN 20/07/2020 Giấy mời Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
13 950/SKHCN-KHTC 20/07/2020 V/v rà soát đầu tư dự án Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Tháp
14 136/QĐ-SKHCN 20/07/2020 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạcủa Hộ kinh doanh Thái Quốc Cường
15 135/QĐ-SKHCN 20/07/2020 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp
16 949/SKHCN-QLCN 17/07/2020 V/v mời tham dự Hội thảo khoa học “Phát triển có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực kết nối, chuyển giao công nghệ giữa viện, trường, các sàn giao dịch với DN”
17 948/SKHCN-QLKH 16/07/2020 V/v xác định khả năng tham gia thực hiện mô hình sản xuất lúa mùa nổi
18 947/SKHCN-VP 16/07/2020 V/v góp ý dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy định số 1090-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
19 946/SKHCN-KHTC 16/07/2020 V/v đăng ký phát triển lưới điện năm 2021
20 945/SKHCN-KHTC 16/07/2020 V/v gửi báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 06 tháng đầu năm 2020