VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1015/SKHCN-QLCN 31/07/2020 V/v đề nghị cho phép sử dụng địa danh “Đồng Tháp” và xác nhận Bản đồ vùng địa lý để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Made in Dong Thap”
2 1014/SKHCN-KHTC 31/07/2020 V/v báo cáo số tiết kiệm chi thường xuyên còn lại năm 2020
3 1013/BC-SKHCN 31/07/2020 Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019
4 148/QĐ-SKHCN 30/07/2020 Quyết định về việc điều chỉnh giảm dự toán kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ
5 147/QĐ-SKHCN 30/07/2020 Quyết định về việc điều chỉnh giảm dự toán kinh phí năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
6 1012/BBTL-SKHCN 30/07/2020 Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ - Nghiên cứu thay thế chất trợ lắng trong sản xuất bột gạo lọc truyền thống tại tỉnh Đồng Tháp
7 1010/SKHCN-VP 30/07/2020 V/v xin ý kiến về tăng số lượng lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Sở
8 1009/SKHCN-TTKĐKN 30/07/2020 V/v thay đổi thời gian học tập, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý KH&CN cơ sở
9 1008/BC-SKHCN 30/07/2020 Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
10 1007/SKHCN-VP 30/07/2020 V/v cử cán bộ, công chức tham dự tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; chỉ số B1 năm 2020
11 1006/BC-SKHCN 30/07/2020 Báo cáo kết quả tổ chức đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020
12 1005/SKHCN-VP 30/07/2020 V/v cung cấp quy trình và người thực hiện giải quyết TTHC
13 1004/SKHCN-VP 30/07/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) (lấy ý kiến lần 3)
14 1003/BC-SKHCN 30/07/2020 Báo cáo kết quả khảo sát việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 1002/BC-SKHCN 30/07/2020 Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
16 1001/BC-SKHCN 30/07/2020 Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 7 tháng đầu năm 2020
17 999/TTr-SKHCN 29/07/2020 Tờ trình về việc phê duyệt kinh phí đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp”
18 998/SKHCN-VP 29/07/2020 V/v góp ý kiến đánh giá chất lượng hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19 997/SKHCN-VP 29/07/2020 V/v góp ý kiến đánh giá sự hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính của Sở Xây dựng
20 996/SKHCN-QLKH 29/07/2020 V/v góp ý về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 -2025