Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 7

Trang chủ SD_NGHI QUYET HDND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 7

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 7

STT

Nội dung

File tải

1

Nghị quyết về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 từ ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

2

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ danh mục vốn đầu tư công cuối năm 2018 từ ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

3

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

4

Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

5

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Sa Đéc

Tải về

Phụ lục kèm theo

Tải về

6

Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Sa Đéc năm 2019

Tải về

7

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu

Tải về

Có thể bạn quan tâm