Xuất bản thông tin

null “Thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số”

Chi tiết bài viết Tin tức

“Thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số”

Đó là chủ đề của phong trào thi đua “Đồng Tháp đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021 – 2025.

Nội dung thi đua gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức phổ biến, triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; xây dựng chương trình, kế hoạch và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; chủ động rà soát, tham mưu sửa đối, xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số.

Cùng với đó, tích cực bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người dân và doanh nghiệp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ, cán bộ công nghệ thông tin về chuyển đổi số để trở thành các chuyên gia nòng cốt tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp về chuyển đổi số; thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao tham gia vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

Một số lĩnh vực được chú trọng ưu tiên thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số: Nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo.

Các lĩnh vực còn lại, thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi lĩnh vực ngành phụ trách để nâng cao tinh thần thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nguồn: 207/KH-UBNDPhụ lục

Nguồn: dongthap.gov.vn